Salgs- og leveringsbetingelser

1. Priser

TornboSvejs ApS herefter kaldet Sælgeren, har til enhver tid ret til at ændre sine prislister. Medmindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den gældende prisliste på leveringstidspunktet. De i tilbuddet eller prislisten anførte priser er ab lager (Ex-Works iht. INCOTERMS 2010) jf. nedenfor og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælgeren kan justere priserne. Faktureringsbeløbet afregnes i DKK, medmindre anden valuta er angivet på fakturaen. Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Sælgeren har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen..Sælgerens tilbud afgives med en acceptfrist af 90 dage efter afsendelsen, medmindre der i tilbuddet er angivet en anden acceptfrist eller Sælgeren særskilt ved skriftlig meddelelse til tilbudsmodtageren har godkendt en forlængelse af fristen. Kun skriftlige aftaler er forpligtende for Sælgeren.

2. Leveringsbetingelser

Levering sker ab lager - EXW (Ex-Works) I henhold til INCOTERMS 2010. Herfra er det køberens ansvar for pågældende produkt. Dersom Sælgeren ikke har modtaget speciel instruks, er Sælgeren berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej for købers regning og risiko.Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.Ved enhver væsentlig forsinkelse, har køber ret til at hæve købet. Sælgeren er ikke ansvarlig for eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

3. Leveringstid

Sælgeren er uden ansvar for forsinkelser eller forhindring, der skyldes force majeure og andre lignende forhold, der unddrager sig Sælgerens kontrol, herunder strejke og udførselsforbud - hvad enten disse hindringer indtræder hos Sælgeren, Sælgerens leverandører eller transportagenter, der udfører transporter til Sælgeren.Anses en forsinkelse for sandsynlig, vil køberen omgående blive underrettet med oplysninger om forventet nyt leveringstidspunkt.Ved enhver væsentlig forsinkelse, har køber ret til at hæve købet. Sælgeren er ikke ansvarlig for eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

4. Betalingsbetingelser

Sælgerens normale betalingsbetingelser er, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af Sælgeren i tilbud, aftale og/eller faktura, som følger: 30 dage netto fra fakturadato.Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgerens forhold, er Sælgeren berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i Bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køberen, kan Sælgeren efter eget valg lade varerne bortsælge for køberens regning efter advis til køberen, eller oplægge varerne for køberens regning, således at køberen under alle omstændigheder er forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for køberens egen regning og risiko.

5. Ejendomsret

Sælgeren beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt, med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Sælgeren på køberens vegne.Indtil ejendomsretten er overgået til køberen, skal produkterne forsikres af køberen og opbevares særskilt. Køberen forpligter sig til ikke, uden Sælgerens skriftlige samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til køberen. Køberen må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

6. Tegninger m.v.

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverance, er Sælgerens ejendom, og må ikke uden Sælgerens skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre eller benyttes til andet formål end køberens vurdering af Sælgerens tilbud, og eventuelle kopier af sådanne tegninger eller andet materiale i køberens besiddelse, skal på forlangende returneres.

7. Ansvar for mangler

Sælgeren vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med Sælgerens standard eller specifikationer. Medmindre Sælgeren skriftligt har afgivet videregående garantier, er Sælgeren ansvarlig for, at leverede varer er i overensstemmelse med Sælgerens specifikationer og af gennemsnitlig god kvalitet til anvendelse til de af Sælgeren skriftligt oplyste brugsformål. Påviser køberen, at leverede varer i forhold hertil er mangelfulde, påtager Sælgeren sig efter sit valg at ombytte varen, at reparere varen, at lade varen returnere mod tilbagebetaling af købesummen eller at lade køberen beholde varen mod kreditering af et, i forhold til manglen, passende afslag i prisen.Sælgerens forannævnte pligter er betinget af, at der senest 8 dage efter at den pågældende mangel er eller burde være konstateret hos køberen, reklameres skriftligt over for Sælgeren. Nærværende ansvar ophører uden videre 1 år fra varernes overgivelse, for så vidt angår ombytningsdele, slanger og brændere dog 6 måneder og ombytningsslanger 3 måneder efter disses overgivelse til køberen. Sælgeren er uden ansvar for Side 3 af 3 indirekte skader, driftstab, herunder tab i form af mistet fortjeneste ved ikke at kunne anvende eller videresælge varerne eller andet tab beroende på mangelfuld levering.Sælgerens eventuelle erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til den af køberen betalte pris for de mangelfulde varer. Sælgeren hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage, tilslutning og betjening, eller for fejl i øvrigt, der skyldes, at køberen har anvendt produktet til andet formål end angivet i Sælgerens specifikation. Sælgeren hæfter endvidere ikke for slitage eller mangler, der skyldes at varerne ikke er vedligeholdt efter Sælgerens forskrifter eller såfremt reparation og vedligeholdelse ikke er udført af Sælgerens dertil autoriserede værksted.Sælgeren er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælgeren måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælgeren skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Sælgeren i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Sælgerens leverancer.

8. Produktansvar

Sælgeren påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods udover, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som Sælgeren er underkastet, og da kun i det omfang, der følger af sådanne lovregler. Skader på køberens eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved Sælgerens produkt, er kun omfattet af Sælgerens ansvar, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos Sælgeren eller hans folk. Sælgeren er uden ansvar for indirekte skader, driftstab eller lignende. Sælgeren er specielt uden ansvar for skader, der skyldes anvendelsen af varen i strid med den af Sælgeren udarbejdede ledsagende brugervejledning. Såfremt køberens anskaffelse af varen sker med videresalg for øje, er regresansvar for skader på tredjemands person eller gods fra køberen mod Sælgeren betinget af, at køberen har videregivet den ledsagende brugervejledning og de øvrige påkrævede instruktioner for sikker anvendelse af varen til slutkunden.

9. Tvister og lovvalg

Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser for TornboSvejs ApS, eller som vedrører forståelsen heraf, skal afgøres efter dansk ret ved Sælgerens værneting i Danmark, såfremt andet ikke udtrykkeligt aftales parterne imellem. Lovbekendtgørelse nr. 1224 af 21. november 2014 om Den Internationale Købelov kommer ikke til anvendelse på parternes retsforhold.

TornboSvejs ApS, maj 2019